fbpx

Vi glæder os igen i år til at kunne byde velkommen til tre dage med bedømmelser, konkurrencer og socialt samvær.
Vi åbner for tilmeldingen af kvæg 24. april 2020 kl. 12.00. Vi lukker igen den 22. maj 2020.


Sikkerhed mod smittespredning

Som en ekstra sikkerhed mod smittespredning har dyrskueledelsen i enighed med Fynsk Kvæg besluttet, at alle udstillede kvæg skal fremvise en negativ blodprøve for M. Bovis antistoffer ved ankomst til dyrskuepladsen.

Har du spørgsmål vedrørende kvægudstillingen kan du kontakte:

Projektleder for kvægudstillingen:
Laurits Rasmussen
Mail: lar@centrovice.dk
Tlf. 4040 2349

 

REGLER FOR DET FYNSKE DYRSKUE 2020

 

ALMINDELIGE BESTEMMELSER
Det er dyrskuets formål:
a) at demonstrere de enkelte husdyrracers avlsmål og derigennem at supplere og underbygge andre avlsforanstaltninger
b) at virke som oplysende landbrugsudstilling for erhvervets udøvere
c) at præsentere landbrugserhvervet og virke kontaktskabende over for andre befolkningsgrupper
d) at præsentere udstillinger med tilknytninger til landbrugserhvervet, som naturligt hører hjemme på dyrskuet.

HVEM/HVAD KAN UDSTILLE(S)
For at dyr kan udstilles og konkurrere om præmier ved dyrskuet, skal ejeren være bosiddende på Fyn eller omkringliggende øer og være medlem af en landøkonomisk forening eller en raceavlsforening.
Udstillere af heste og ponyer skal – for at kunne udstille – være medlem af en avlsforening under Landsudvalget for Heste eller en landøkonomisk forening.
Udstillede dyr skal være anerkendte i henhold til de enkelte avlsforbunds stambogs bestemmelser om racerenhed.
Andre udstillere eller foreninger kan udstille efter særlig aftale, godkendt af dyrskueledelsen.

BEDØMMELSE
Bedømmelsen omfatter dyr i alle afdelinger og aldersklasser. Der henvises til de særskilte regler for de enkelte dyregrupper.
Bedømmelsen foregår på den anviste plads.
Under bedømmelsen er adgang inden for afspærringerne ikke tilladt for andre end dommere, medhjælpere og trækkere.
Ingen dommer kan deltage i bedømmelsen af dyr, han/hun selv er ejer eller opdrætter af eller på anden måde økonomisk interesseret i.
Spørgsmålene på tilmeldingssiden skal besvares, og udstillerne indestår for rigtigheden af alle givne oplysninger samt for, at dyrene ikke har skjulte fejl.

Dyrskueledelsen kan, hvis pladsforholdene nødvendiggør det, afvise sidst indkomne tilmeldinger, også selvom de er rettidigt indgivet.

OBLIGATORISKE ARRANGEMENTER
Det forventes at man som udstiller deltager i alle de obligatoriske dyrskuearrangementer som for hestenes vedkommende er Bedømmelse, Karakteristik, Slangegang, Åbningsceremoni, Konkurrencer på tværs af racerne (så fremt man er udtaget hertil), m.v. Disse arrangementer går altid forud for shows, mønstringskonkurrence og brugsklasser (Spring, Dressur, Western og Topkørsel)

OVERTRÆDELSER AF REGLEMENT
Ved fremstillingen på dyrskuepladsen skal udstillerne rette sig efter de i Priser & Regler og af dyrskuets ledelse trufne bestemmelser med hensyn til mødetid, dyrenes ophold og placering på dyrskuepladsen, tilladelse til at forlade denne m.m.
Overtrædelse af de i Priser & Regler og af dyrskuets ledelse trufne bestemmelser kan medføre annullering af tildelt anerkendelse for udstillede dyr, bortvisning af disse fra dyrskuepladsen, samt udelukkelse fra at udstille på dyrskue i et tidsrum, der i hvert enkelt tilfælde bestemmes af dyrskuets ledelse.
Skuet disponerer over ledig staldplads for ikke fremmødte dyr.

RISIKO/ANSVAR
Udstillerne bærer selv enhver risiko for det udstillede med hensyn til brand, tyveri, vandskade og anden form for beskadigelse såvel under forsendelsen som under udstillingen, ligesom udstillerne er ansvarlige for eventuelle skader, der påføres personer, dyr eller genstande på grund af fejl eller forsømmelse fra udstillerens eller hans medhjælpers side.
Ligeledes er tab pga. sygdomme/sygdomsrestriktioner erhvervet på dyrskuet for egen risiko.

 

Kvæg          Grundgebyr                Pr. Tilmeldt dyr      Bemærkninger
Kødkvæg – Tyr 295,00                   275,00
Kødkvæg – Ko/Kvie 295,00          245,00
Kødkvæg – Ko m/kalv 295,00     245,00
Malkekvæg – Ko/Kvie 295,00      175,00                        Mælk udmalket under skuet, tilfalder skuet

Alle priser er incl. moms
Priserne er angivet incl. betaling for strøelse (halm) alle 3 dage Katalog til hesteudstillere vil være gratis tilgængeligt på hjemmesiden, ellers kan det tilkøbes for en merpris

 

BETALINGSBETINGELSER
Når din tilmelding er godkendt i henhold til de gældende regler, så betaler du med et kort. Det er heller ikke muligt at få refunderet sin betaling ved framelding.

ANDRE BESTEMMELSER
Dyrskuets åbningstider
Fredag d. 14. juni 2019 kl. 8.00 – 20.00

Lørdag d. 15. juni 2019 kl. 9.00 – 18.00

Søndag d. 16. juni 2019 kl. 9.00 – 16.00

 

INDSYNING & MØDETID
Dyrene kan ankomme og indsynes torsdag den 11. juni mellem kl. 13.00 og 21.00 eller fredag den 12. juni mellem kl. 7.00 og 8.00 og skal i forbindelse med ankomsten synes af dyrlægen.
Alle dyr skal være mødt på pladsen senest fredag kl. 8.00, da kørsel på selve dyrskuepladsen ikke er tilladt i åbningstiden. Dyrskuet sørger for boks/stadeplads til de udstillede dyr og dyrene skal blive på dyrskuepladsen om natten. Dispensation herfra kan ved særlige forhold indhentes Hesteinformationen.
Såfremt dyrene ikke er mødt til det angivne tidspunkt for start af bedømmelse (tidspunkt fremsendes separat for de forskellige dyregrupper), kan de afvises til bedømmelse. Efter bedømmelsen uddeles rosetter.
Dyrene må først forlade dyrskuepladsen søndag den 14. juni kl. 16.00, medmindre særlig tilladelse er indhentet i dyrskuets sekretariat.

UDMUGNING
Inden pladsen forlades søndag skal boksen rengøres. Al halm og gødning skal ud midt på gangen mellem staldene. Dette skal naturligvis være fri for plastik, øldåser og lign., som skal i affaldssækkene for enden af staldene. Dette gælder for alle dyr, som har været opstaldet i bokse/stader i dyrskuets faste bygninger samt heste i spiltov.

FÆRDSEL & OPHOLD PÅ DYRSKUEPLADSEN
Kørsel med og parkering af private biler og traktorer på dyrskuepladsen er generelt forbudt. Disse henvises til nærmeste parkeringsplads.
I dyrskuedagene kan udstillere af dyr og andre med ærinde på dyrskuepladsen (fx ved af- og/eller pålæsning), få adgang til pladsen i bil, når bilen har det særlige indkørselskort synligt i forruden, og chaufføren samt evt. passagerer har gyldigt adgangstegn til dyrskuet. Indkørselskortet giver kun adgang til ind- og udkørsel udenfor dyrskuets åbningstider
Hvis man ønsker at leje en parkeringsplads på dyrskuepladsen, er der i begrænset omfang mulighed for dette. Denne plads kan der kun køres til inden dyrskuet åbner og køres fra efter dyrskuet er lukket.
Der kan kun bestilles én p-plads på dyrskuepladsen pr. udstiller til enten én trailer eller én bil. Pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet.

CAMPING
Opstilling af telte og camping i staldområdet er ikke tilladt. Der henvises til dyrskuets campingplads, hvor der forefindes et mindre antal campingpladser, hvor nærmere angivet plads tildeles efter først-til-mølle-princippet. Det er ikke muligt at parkere biler på campingpladsen.

PASNING, VAND & FODER
Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr af nr. 674 af 14. juli 2003. Specielt henledes opmærksomheden på § 44:
§ 25:
Lakterende dyr skal malkes efter behov med intervaller på 12-14 timer.
§ 44:

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varige mén og væsentlig ulempe under deres ophold på andre samlinger af dyr. De skal herunder håndteres på en rolig måde, uden brug af støj og uden ophidselse for dyrene.
Alle dyr, der opstaldes, skal have permanent adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde. Dyrene skal endvidere tildeles foder af en god kvalitet og mængde, der svarer til deres fysiologiske behov.
Udstyr til fodring og vanding skal selv medbringes af hensyn til smittefare, og skal placeres på en sådan måde, at der er mindst mulig risiko for forurening af dyrenes foder og vand.

ADGANGSTEGN
Der benyttes armbånd som adgangstegn for alle udstillere, dyrepassere m.fl., som ønsker adgang til pladsen alle tre dage. Armbåndet giver kun adgang til pladsen, såfremt det er korrekt anbragt på det ene håndled.
Udstillere af kvæg 1 armbånd. Derudover et armbånd for hvert andet tilmeldt dyr.
Yderligere armbånd, der giver adgang alle 3 dyrskuedage, kan købes via hjemmesiden. Armbånd kan også købes i dyrskuedagene ved billetsalgsstederne.

Katalog, nummermærke, armbånd samt øvrigt materiale kan afhentes i sekretariatet ved hovedindgangen fra mandag den 8. juni kl. 12.00 til torsdag den 12. juni kl. 12.00. Derefter vil kuverter med alt materiale være i henholdsvis hesteinformationen (mellem stald 9 og 10) og kvægsekretariatet i stald 25.
Katalog over udstillede dyr kan tilkøbes ved tilmelding. I udstillingsdagene kan kataloget også købes på dyrskuepladsen ved de respektive sekretariater.
Udlevering og salg af lodsedler og løbesedler er forbudt. For bygge- og maskinudstillingen findes særskilte regler.
Dyrskueledelsen forbeholder sig ret til at forandre og supplere nærværende plans bestemmelser.

 

AFDELING KVÆG
ALMINDELIGE BESTEMMELSER
Der kan udstilles kvæg af officielt anerkendte racer. De udstillede dyr skal have mindst 7/8 blodrenhed i henhold til stamtavlens 3 første led, dog skal de opfylde racens krav for racerenhed. Tvivlstilfælde vedrørende racerenhed, afvigelse i type, farve og aftegn afgøres af dyrskuets ledelse.
Alt kvæg skal være øremærket efter gældende regler (Mærkningsbekendtgørelse, nr. 374 af 29. april 2012). I tilfælde af fejlmærkning skal det meddeles ved tilmeldingen.
Hundyr af malkeracer skal være ydelseskontrolleret og fra en besætning med officielt godkendt kontrolregnskab. De skal have stambogsført far.
Ingen tyre må anvendes til naturlig bedækning på vej til eller under dyrskuets afvikling. Overtrædelse medfører udelukkelse fra dyrskuet.
Tyre over 1 år skal have ring i næsen for at kunne udstilles.
Tilmeldingsskemaerne skal være korrekt udfyldt, og udstilleren indestår for rigtigheden. I tilfælde af mangelfuld og ukorrekt udfyldning kan tilmeldingsskemaerne afvises.
Enhver udstiller er pligtig til at møde med dyrene i ringen til de tider, der opgives i programmet.

BETINGELSE FOR UDSTILLING AF KREATURER PÅ DYRSKUER I 2020
Der må ikke være tilført klovbærende dyr til udstillerbesætningen de seneste 7 dage inden udstilling. Det udstillede dyr skal have været i besætningen de seneste 30 dage, dog kun 7 dage, hvis det gælder udstilling på et andet dyrskue i Danmark.

SALMONELLA
Danmark er igen samlet salmonellamæssigt, dvs. rent geografisk gælder samme regler for hele landet. Nedenstående regler består både af regler i henhold til salmonellalovgivningen og regler vedtaget af dyrskuerne for at beskytte de deltagende besætninger bedst muligt.

 

GENERELLE REGLER I FORBINDELSE MED DELTAGELSE PÅ DYRSKUET
Besætninger, hvori dyret/dyrene er registreret og udstilles fra, skal have været i salmonellaniveau 1 i minimum 7 mdr. før dyrskuet. Alle udstillede dyr skal have opholdt sig vedvarende i en Salmonella Dublin niveau 1-besætning de seneste 7 måneder før skuet. Dyr kan efter deltagelse i dyrskue/individprøvning flyttes tilbage til oprindelses-besætningen eller til en anden besætning.

KVÆG FRA KØDKVÆGSEJENDOMME OG EJENDOMME MED GAMLE HUSDYRSRACER
Ingen yderligere krav.

ANDRE BESÆTNINGSTYPER
For mælkeleverende ejendomme skal 4 tankmælksprøver være udtaget med mindst 3 ugers mellemrum, og seneste prøve skal være udtaget højst 1 måned før dyrskuet. Det Fynske Dyrskue sørger for, at der udtages en tankmælksprøve indenfor den seneste måned før dyrskuet, såfremt en af de 4 prøver ikke bliver udtaget i dette tidsrum.
For ikke-mælkeleverende besætninger afhænger antallet af prøver af besætningsstørrelsen (1 – 8 prøver). Slagteblodprøver kan indgå. Prøver af kalve <3 mdr. kan ikke indgå i stikprøven, der anvendes til at bekræfte besætningens status. Kødkvægbesætninger, der har under 80% kødkvæg, hesten opstaldes hjemme om natten. I dette tilfælde er det et krav, at hesten er tilbage på dyrskuepladsen senest kl. 9.00 på dyrskuets anden og tredje dag OBS!
Hvis der udstilles malkeracekvier, der står opstaldet separat på en kvieejendom, skal kviebesætningens salmonellastatus fastlægges ved blodprøvning af et antal kvier (1 – 8 afhængig af besætningsstørrelsen). Kvierne skal være over 3 mdr. gamle. Kødkvægbesætninger, der har under 80% kødkvæg, er omfattet af samme regler.
På Det Fynske Dyrskue kan der i 2020 udstilles kreaturer fra Sjælland, Lolland, Falster og de dele af Jylland, som i 2017 var i det lavprævalente område, uden yderligere særlige krav.

 

MYCOPLASMA
Besætninger, der er fundet smittet, eller hvor der er mistanke om smitte med Mycoplasma bovis, kan ikke deltage i dyrskuer. Hvis der er konstateret Mycoplasma i besætningen indenfor de seneste 6 måneder før skuet, og der i den forbindelse er fundet alvorlige symptomer på ledbetændelse, yverbetændelse og mellemørebetændelse, må der ikke udstilles dyr fra besætningen.
Herudover kan mælkeleverende besætninger med negativ Mycoplasma prøve ved den seneste nationale tankmælksovervågning (foretages henholdsvis omkring månederne april og september, grænseværdi for PCR ct ≥ 37) uden videre deltage i dyrskuer. Mælkeleverende besætninger med positiv Mycoplasma prøve ved seneste nationale tankmælksovervågning eller anden positiv tankmælksprøve kan deltage, hvis en efterfølgende tankprøve er negativ ved både PCR og ELISA undersøgelse. Grænseværdien for PCR er ct ≥ 37 og for ELISA ≤ 50 ODC%. Prøven skal udtages direkte fra tanken af akkrediteret person eksempelvis dyrlæge eller kvalitetsrådgiver.

OBS! – vil blive opdateret
Som en ekstra sikkerhed har dyrskueledelsen i enighed med Fynsk Kvæg besluttet, at alle udstillede kvæg skal fremvise en negativ blodprøve for Mycoplasma bovis antistoffer ved ankomst til dyrskuepladsen.
Analyserekvisition findes på: https://cdnmedia.eurofins.com/european-east/media/2848857/foelgeseddel-pcr-elisadec18. pdf

Blodprøverne må udtages og indsendes: Datoer kommer

For sent indkomne prøver vil blive pålagt et hastegebyr på 1.000 kr.
Såfremt Postnord anvendes til forsendelse anbefales, at prøverne sendes som pakkepost, da det plejer at give kortere forsendelsestid end Q-breve.
Selve analysen koster 59,90 kr./prøve samt 53,20 kr. i ekspeditions- og registreringsgebyr pr. analysecertifikat (d.v.s. pr. analyserekvisition). Hertil kommer omkostningen til udtagning og forsendelse. Omkostningerne til blodprøvning afholdes af udstiller selv.
Det skal præciseres, at hvis et dyr falder for blodprøven, må det ikke udstilles. Fortolkningen af blodprøverne er, at et ELISA-resultat < 37 er negativt, mens et ELISA resultat større end eller lig med 37 er positivt.
Bemærk at ELISA-testen for blodprøver skal være mindre end 37 for at være negativ, mens det modsatte er tilfældet for PCR-prøven for mælk.

PARATUBERKULOSE
Hvis der inden for de seneste 24 måneder er forekommet kliniske tilfælde af Paratuberkulose i besætningen, kan der ikke udstilles på dyrskuet.

B-STREPTOKOKKER
Der kan ikke udstilles dyr fra besætninger i B-streptokok registret. Besætningen, hvori dyret er registreret og udstilles fra, skal have været fri for B-streptokokker i minimum 3 måneder, når dyret ankommer til dyrskuet. Tjek eventuelt ved opslag i CHR-registret.

BVD, IBR, LEUKOSE M.M.
Der kan ikke udstilles dyr fra besætning, der af Fødevarestyrelsen er sat under offentligt tilsyn.
Der kan kun udstilles dyr fra besætninger der ikke har nogle aktuelle fejl i dyreregistrering, vedrørende indgang til besætningen, samt udstationering/hjemtagning til besætningen. Der vil fra tilmeldingen til indsyning blive kørt en række test, og hvis besætningen ikke har det hele på plads inden indsyningen, får dyrene ikke adgang til dyrskuet.

 

ØVRIGE KRAV
Køer og kvier, der har kastet inden for de sidste 14 dage før skuet, må ikke deltage på skuet og der må ikke udstilles kreaturer, som efter gennemførelse af normal drægtighed, kan kælve under skuet.
Køer/kvier må ikke transporteres den sidste 1/10 (svarer til ca. 30 dage, dog kan der forekomme raceforskelle) af drægtighedsperioden. Kvæg anses ikke for transport egnet før 15 dage efter kælvning. Desuden må der ikke udstilles kalve, som er yngre end 14 dage.
Smitsomme sygdomme, herunder bl.a. vorter, skab, ringorm, klovbrandbylder, digital dermatitis mv. vil medføre, at dyrene ikke får adgang til dyrskuet.
Besætning og udstiller skal nøje opfylde og iagttage de derom, og til enhver tid, gældende veterinære bestemmelser, herunder de i Veterinærdirektoratets bekendtgørelse nr. 185 af 20. marts 2000 fastsatte regler om afholdelse af dyrskuer, udstillinger og lignede samlinger af husdyr.
Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomst til dyrskuet. Kun sunde og raske dyr kan tilføres dyrskuet.
Ved tilmelding af dyr indestår udstilleren for, at ovennævnte krav er opfyldt.
Der henvises i øvrigt til ”Cirkulærer om afholdelse af dyrskuer”.

UDSTILLING
Hvem/hvad kan udstille
For at udstille på Det Fynske Dyrskue kræves der at:
1. For at dyr kan konkurrere om præmier ved dyrskuet, skal ejeren være bosiddende på Fyn eller omliggende øer og være medlem af en raceavlsforening eller landøkonomisk forening.
2. Udstillede dyr skal være af anerkendte racer i henhold til de enkelte avlsforbunds stambogsbestemmelser om racerenhed.
3. Kvæg kan med dyrskueledelsens tilladelse udstilles fra følgende lav-prævalente salmonella områder: Sjælland og omliggende øer samt Østjylland.
Generelt

Bedømmelsen foregår på afspærret plads, eller mellem staldene. Under bedømmelsen er adgang inden for afspærringerne ikke tilladt for andre end dommere, medhjælpere og trækkere. En dommer, som tillige er udstiller, fratræder under bedømmelsen af sine egne dyr, hvori han er direkte økonomisk interesseret.
Indsyning
Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene torsdag den 11. juni fra kl. 13.00 til kl. 21.00 og fredag den 12. juni fra kl. 07.00 – 08.00. Kun sunde og raske dyr kan tilføres skuet, og alle dyr skal synes af dyrlæge ved aflæsning. Smitsomme sygdomme, som f.eks. vorter, skab, ringorm, klovbrandbylder eller digital dermatitis, vil medføre, at dyrene ikke får adgang til skuet.
Dyr må ikke tilføres skuet fra besætninger, hvor besætningsejer er vidende om, at der er smitsomme sygdomme i udbrud som f.eks. Salmonella, Mycoplasma eller B-streptokokker. Køer og kvier, der har kastet indenfor de sidste 14 dage forud for skuet, må ikke tilføres skuet.
Hvis der bliver konstateret anmeldepligtige smitsomme sygdomme i udstillerens besætning, efter at der er sendt dyr til skuet, skal dette straks meddeles til Veterinærchefen i Fødevareregionen og skuets ledelse.
Mødetiden
På dyrskuepladsen er der stalde til de dyr, som kan forventes udstillet, så de kan blive på dyrskuepladsen om natten. Såfremt dyrene ikke er mødt til det angivne tidspunkt for start af bedømmelse (tidspunkt fremgår af kvæg programmet), kan de afvises til bedømmelse. Når bedømmelsen efterhånden er afsluttet, vil præmieskilte og rosetter blive uddelt.

 

BEDØMMELSESKLASSE ( Hold for SDM-DH og DRH )
Køer

Køer med livsydelse på 3600 kg fedt + protein eller derover ved tilmelding. Livsydelsen opgives til tilmeldingsdato.
Enkelte køer
De tilmeldte dyr inddeles i hold efter laktation og alder, men opstilles i ejergrupper. Den endelige holdopdeling laves af raceforeningerne med hjælp af avlskonsulenterne, når det endelige antal fremmødte dyr kendes. Køerne opstilles i kataloget efter laktation og alder.
Kvier

Enkelte kvier, mindst 10 mdr.
Samtlige køer tildeles rosetter. Udstillere, der møder med mindst 3 køer, kan anmelde disse til besætningskonkurrence, hvori der skal indgå min. 3 dyr. Kun malkekøer fra officielt kontrollerede besætninger kan deltage i konkurrencer.
Superko-konkurrencen

a) Blandt køer, som har kælvet to eller flere gange, fremmødt på dyrskuet, deltager de 10 højest ydende i Superko-konkurrencen. Ydelsen beregnes på baggrund af samtlige foderdage i officiel ydelseskontrol siden første kælvning. På tavlerne over køerne vises med et skilt, hvilke der skal deltage.

b) For de deltagende køer beregnes værdien af produktionen i kr. pr. dag til dato for tilmeldingen. Arlas priser på fedt og protein anvendes.

c) Konkurrencens produktionsdel: Koen med mest værdifulde produktion blandt de udvalgte, tildeles 50 point. Øvrige køer tildeles point herimellem med 5 points interval. Disse point offentliggøres ved konkurrencens afslutning.
d) Konkurrencens eksteriørdel: Køerne bedømmes i en ring. Eksteriørdommere angiver hvilken placering, den enkelte ko skal have. Den ko, som dommerne placerer højest tildeles 50 point, mens den, der placeres lavest, tildeles 5 point. De øvrige herimellem.
e) Points fra produktions- og eksteriørkonkurrencen lægges sammen. Den ko, som opnår størst pointsum (max. 100 point) er Superko.
f) Dyr, der er mødt frem til dyrskuet, skal deltage i de konkurrencer, de er udpeget til.

 

BEDØMMELSESKLASSE ( Hold for RDM )
Køer
1. Køer med livsydelse på 3600 kg fedt + protein eller derover ved tilmelding for RDM. 2. Livsydelsen opgives til tilmeldingsdatoen.
Enkelte køer.
Fra hver udstiller anbringes alle køer uanset antal samlet i staldene. De tilmeldte dyr inddeles i hold efter laktation og alder. Den endelige holdopdeling laves af raceforeningerne ved hjælp af racekonsulenterne, når det endelige antal fremmødte dyr kendes. Køerne opstilles i kataloget efter laktation og alder.
Kvier
Enkelte kvier – mindst 10 mdr.
Samtlige dyr tildeles rosetter. Udstillere, der møder med mindst 3 køer, kan anmelde disse til besætningskonkurrence, hvori der skal indgå min. 3 køer.
Superko-konkurrencen
a) Blandt køer, som har kælvet to eller flere gange, fremmødt på dyrskuet, deltager de 10 højest ydende i Superko-konkurrencen. Ydelsen beregnes på baggrund af samtlige foderdage i officiel ydelseskontrol siden første kælvning. På tavlerne over køerne vises med et skilt, hvilke der skal deltage.
b) For de deltagende køer beregnes værdien af produktionen i kr. pr. dag til dato for tilmeldingen. Arlas priser på fedt og protein anvendes.
c) Konkurrencens produktionsdel: Koen med mest værdifulde produktion blandt de udvalgte, tildeles 50 point. Øvrige køer tildeles point herimellem med 5 points interval. Disse point offentliggøres ved konkurrencens afslutning.

d) Konkurrencens eksteriørdel: Køerne bedømmes i en ring. Eksteriørdommere angiver hvilken placering, den enkelte ko skal have. Den kom som dommerne placerer højest tildeles 50 point, mens den der placeres lavest tildeles 5 point. De øvrige herimellem.

e) Points fra produktions- og eksteriørkonkurrencen lægges sammen. Den ko, som opnår størst pointsum (max. 100 point) er Superko.
f) Dyr der er mødt frem til dyrskuet, skal deltage i de konkurrencer de er udpeget til.

 

BEDØMMELSESKLASSE ( Hold for JERSEY )
Køer med livsydelse på 4300 kg fedt + protein eller derover ved tilmelding. Livsydelsen opgives til tilmeldingsdatoen.
Bemærk
Det tilstræbes at dele holdet i ældre og yngre, så køer, der lige har overskredet 4300 kg., ikke skal konkurrere med køer, der ligger væsentligt over. I tilfælde af lille holdstørrelse bedømmes alle livsydelses-køer samlet.
Enkelte køer
De tilmeldte køer inddeles i hold efter laktation og alder på dyrskuedagen. Køerne opstilles i kataloget efter alder.
Kofamilier, mindst 3 køer
En kofamilie kan bestå af: • Køer i 3 (eller flere) generationer. • Mor med 2 (eller flere) døtre • Køer med samme mor. • Kombination af ovennævnte.
Udstillere, der møder med mindst 3 køer, kan anmelde disse til besætningskonkurrence, hvori der skal indgå min. 3 køer.

 

Superko-konkurrencen

a) Blandt køer, som har kælvet to eller flere gange, fremmødt på dyrskuet, deltager de 10 højest ydende i Superko-konkurrencen. Ydelsen beregnes på baggrund af samtlige foderdage i officiel ydelseskontrol siden første kælvning. På tavlerne over køerne vises med et skilt, hvilke der skal deltage.
b) For de deltagende køer beregnes værdien af produktionen i kr. pr. dag til dato for tilmeldingen. Arlas priser på fedt og protein anvendes.
c) Konkurrencens produktionsdel: Koen med mest værdifulde produktion blandt de udvalgte, tildeles 50 point. Øvrige køer tildeles point herimellem med 5 points interval. Disse point offentliggøres ved konkurrencens afslutning.

d) Konkurrencens eksteriørdel: Køerne bedømmes i en ring. Eksteriørdommere angiver hvilken placering, den enkelte ko skal have. Den kom som dommerne placerer højest tildeles 50 point, mens den der placeres lavest tildeles 5 point. De øvrige herimellem.

e) Points fra produktions- og eksteriørkonkurrencen lægges sammen. Den ko, som opnår størst pointsum (max. 100 point) er Superko.
f) Dyr der er mødt frem til dyrskuet, skal deltage i de konkurrencer de er udpeget til.

 

BEDØMMELSESKLASSE ( Hold for kvæg af kødrace )
KVÆG ALDER ( år )
Tyre:
5 og derover

3-5

2 – 3

1 – 2

6 – 12 mdr

Køer
4 og derover

3 – 4

2 – 3

Kvier
2 – 2½

1½ – 2

1¼ – 1½

1 – 1¼

6 – 12 mdr.

For køer, som medbringer kalve, skal kalvens fødselsdato, køn og fader angives på indmeldelsesskemaet.
For Skotsk Højlandskvæg kan endvidere tilmeldes kvier, der er fra 21/2 – 3 år.
For kødkvægracerne er det alderen på bedømmelsesdagen, der afgør opdelingen af dyr i kataloget.

BEDØMMELSESKLASSE ( Hold for Hereford )
Tyre:

Hold 7 – 10 mdr. kalve Hold 10 – 13 mdr. kalve
Hold 13 – 18 mdr. junior Hold 18 – 24 mdr. junior
Hold 2 – 3 år senior Hold over 3 år senior Hundyr:

Hold 7 – 9 mdr. kalve Hold 9 – 12 mdr. kalve Hold 12 – 15 mdr. kalve
Hold 15 – 18 mdr. kvier Hold 18 – 22 mdr. kvier Hold 22 – 27 mdr. kvier
Hold køer under 3 år m. kalv køer Hold køer over 3 år m. kalv køer Hold goldkøer køer

Der bedømmes efter det engelske system med championater og grand championater – dog vælges ikke supreme champion. Det er alderen på bedømmelsesdagen, der er skilledato for holdinddelingen (ændret i 2018 i forhold til tidligere år.)
Bedømmelserne foregår i ovennævnte rækkefølge.
Vi forbeholder os ret til at sammenlægge enkelte hold i tilfælde af meget få tilmeldte dyr. Goldkøer kan ikke udstilles.