Udstillingsbetingelser- og vilkår

 1. Stande udlejes efter først til mølle-princippet, hvor Det Fynske Dyrskue forbeholder sig retten til at flytte placeringen til en anden stand af tilsvarende størrelse og facademeter.

 2. Udstiller må ikke overskride den afmærkede stand og de lejede stande må ikke fremlejes, udlånes eller ombyttes uden forudgående aftale med Det Fynske Dyrskue. Det Fynske Dyrskue vil ved overskridelse forbeholde sig retten til at opkræve ekstra standleje.

 3. Det Fynske Dyrskue tilbyder ikke eksklusivitet til udstillere, men Det Fynske Dyrskue forsøger efter bedste evne at undgå for mange udstillere med identisk produktudvalg.

 4. Udstiller forpligter sig til at holde deres stand åben og bemandet i hele åbningstiden alle 3 dage.

 5. Tilmeldingen er gyldig, så snart udstiller modtager en ordrebekræftelse. Standens pris samt betalteudstillerarmbånd og tilkøb refunderes ikke ved afbud.

 6. Lejen betales enten kontant på ordredatoen, via faktura med betaling i april 2024 eller via faktura i 2ligelige rater med forfald i hhv. april og maj 2024.

 7. Alle stande tillægges et gebyr på kr. 1.495,- ekskl. moms. Gebyret dækker 1 stk. 230Volt, renovation,markedsføringsbidrag m.v.

 8. Salg af tilberedt mad og drikke kræver en særskilt tilladelse fra Det Fynske Dyrskue. Salg af drikkevarerskal ske via indkøb gennem dyrskuets samarbejdspartner Depot Svendborg. Kontakt: www.depot-svendborg, tlf. 70 22 46 11 mail: ove@depot-svendborg.dk

 9. Udstillere har selv ansvar for at have den rette alkoholbevilling til udskænkning

 10. Udstillere skal overholde næringslovens bestemmelser. Leverandør forpligter sig til at overholde de tilenhver tid gældende regler, som måtte være fastsat af Fødevarestyrelsen

 11. Det er den enkelte stadeholder, der alene bærer ansvar for at gældende lov og regler for salg af de pågældende varer overholdes.

 12. Udstiller forpligter sig til at holde ro og orden samt holde det lejede areal rengjort. Udstiller skal i enhverhenseende følge de direktiver, der måtte blive givet af Det Fynske Dyrskue. Standen skal afleveres i samme stand, som den blev modtaget. 

 13. Udstiller har ansvaret for egen stand med sin egen forsikring. Udstiller er erstatningspligtige for evt.skader på stadepladsen. Dyrskuet påtager sig intet ansvar for de udstillede genstande eller for uheld eller forsinkelser ved forsendelserne, opstilling og nedtagning af de udstillede genstande.

 14. Udstiller er ansvarlig for miljøskader forårsaget af f.eks. udslip fra tanke, maskiner eller redskaber. 

 15. Udstiller har ansvar for at egne gasinstallationer opfylder bestemmelserne i gasreglementet udstedt afSikkerhedsstyrelsen.

 16. Al færdsel på dyrskuepladsen er på eget ansvar.

 17. Overnatning på pladsen er i henhold til overenskomst med Brandvæsenet ikke tilladt. Der kan væremulighed for at købe campingplads på dyrskuets campingområde.

 18. Det Fynske Dyrskue forbeholder sig ret til at aflyse udstillingen, og indbetalt leje vil i det tilfælde blivetilbagebetalt. Ved aflysning kan der ikke rejses krav mod Det Fynske Dyrskue for udstillers øvrige udgifter eller tabt fortjeneste.

 19. Udstillers stamoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og CVR nr. gemmes i 5 år. De anvendestil udstillermateriale og udstillerlister. Stamoplysninger videregives ikke til 3. part. Hvis en udstiller ønsker stamoplysninger slettet tidligere, skal udstiller sende sekretariatet en mail herom.

*Det Fynske Dyrskue forbeholder sig ret til ændringer af ovenstående vilkår og betingelser.

Lovgivnings og udstillers forpligtelser

 1. Ifølge arbejdsmiljølovens §§ 30 og 31 skal maskiner, redskaber eller anden teknisk anordning, som udstilles her i landet til salg, leje eller reklameøjemed, være forsynet med nødvendige beskyttelsesanordninger og i det hele frembyde betryggende sikkerhed mod sundhedsfare og ulykkestilfælde. Sådanne udstillede maskiner m.v. skal endvidere være forsynet med et skilt, der angiver fabrikantens navn og adresse samt for importerede maskiners vedkommende tillige importørens navn og adresse. De udstillede tekniske anordninger skal med andre ord opfylde de samme sikkerhedsmæssige krav, som stilles til disse ved salg, udlejning og udlån til brug.


 2. Hvis en udstiller ønsker at vise konstruktive detaljer, som er skjult af normal afskærmning, kan denne erstattes af en særlig udstillingsafskærmning, som er gennemsigtig. Eventuelt kan stillestående maskineri udstilles med aftaget skærm, når denne vises ved siden af maskinen.
  Herudover er det i visse tilfælde nødvendigt at træffe foranstaltninger til publikums beskyttelse, som går videre end arbejdstilsynets normale krav under maskiners brug. Dette gælder såvel kørende som stillestående maskiner. Demonstration på udstillinger, dyrskuer og lignende af kørende maskiner skal forgå i indhegnet bane eller ring.For så vidt angår holdende maskiner med maskineri i gang skal farlige arbejdsorganer, som ifølge deres art ikke kan afskærmes fuldstændigt, indhegnes. Som eksempel på, hvordan sådan indhegning skal foretages, kan nævnes demonstration af en holdende mejetærsker med skærebordet i gang eller en frontlæsse, hvor hævning og sænkning demonstreres. For så vidt angår maskiner, som demonstreres stillestående, kan det være nødvendigt at blokere startsystemer og lignende for at hindre at publikum tilsigtet eller utilsigtet kan sætte maskineriet i gang. Som eksempler kan nævnes blokering af traktorens startsystem, således at utilsigtet start hindres, samt sikring ag frontlæssere og lignende, der udstilles med læsseren i hævet stilling, således at det hindres, at læsseren utilsigtet kan sænkes.


 3. Er en udstiller i tvivl om hvilke sikkerhedsmæssige krav, der i henhold til arbejdsbeskyttelseslovgivningen stilles til den udstillede tekniske anordning, vil fornøden vejledning i så henseende kunne fås hos arbejdstilsynet stedlige tilsynskreds eller hos: Arbejdstilsynet, Postboks 1228, 0900 København C, tlf.: 7012 1288, www.at.dk

 4. Opmærksomheden henledes på Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde. De i bekendtgørelsen indeholdte forbud mod at anvende mindreårige til arbejde med visse tekniske anlæg, hjælpemidler, stoffer og materiale og til visse arbejdsprocesser og arbejdsmetoder er også gældende på udstillinger og lignende.
Søg

Tilmeld nyhedsbrev

Vil du vide mere om, hvad der rører sig på Det Fynske Dyrskue – så skriv dig op til vores nyhedsbrev.

Når du tilmelder dig til nyhedsbrevet fra Det Fynske Dyrskue, giver du os samtykke til at sende dig nyheder, tilbud, invitationer til arrangementer m.m. Du kan i vores persondatapolitik læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.