Under dyrskuet

Under dyrskuet

Udstillerkontor og sekretariat

Dyrskuepladsens udstillerkontor og sekretariatet findes i dyrskuedagene i sekretariatsbygningen ved indgang øst.

Der er åbent fra mandag den 11. juni til mandag den 18. juni

Kontaktoplysninger

Tlf. 6613 0522

Adresse: Broløkkevej 2, 5250 Odense SV.

 

Frokostbuffet i ‘Restaurant, Smagen af Fyn’

Det er muligt at købe frokostbilletter til anvendelse i ‘Restaurant, Smagen af Fyn’, som under dyrskuet vil byde på en lækker og indbydende buffet kreeret af Kulinarisk Sydfyn og Smagen af Fyn.

 

Indkørsel med biler – indkørselskort

Kørsel på dyrskuepladsen i dyrskuedagene kan kun ske før dyrskuet åbning og efter at dyrskuet er lukker for publikum (se åbningstiderne).

Bilen skal være forsynet med særlig parkeringsmærkat i forruden og chaufføren samt evt. passagerer skal have gyldigt adgangskort til dyrskuet.

Ulovligt parkerede biler og/eller uden gyldig tilladelse vil blive fjernet af Falck for ejers regning.

 

Særlig ind- og udkørselstilladelse

Kortet giver adgang i forbindelse med relevant varetransport i dyrskuedagenes åbningstid. De udleveres ved henvendelse til dyrskuets sekretariat.

 

Udstillerparkering

Nær indgang øst vil der være reserveret særlige parkeringspladser for udstillere og personale. Det nødvendige antal (max. 2 stk. pr. stand) udstillerparkeringskort kan bestilles på www.detfynskedyrskue.dk. P-pladserne tildeles efter først til mølle princip, så Det Fynske Dyrskue stiller ingen garanti for ledig plads på udstillerparkeringen. Udstillerparkeringen er gratis.

 

Standparkeringskort – parkerings- og indkørselskort

I dyrskuedagene skal standparkeringskort benyttes af de biler, som ønsker at parkere på udstillerens stand. Hver stand tildeles 1 stk. standparkeringskort, og hver stand kan derudover købe ekstra standparkeringskort á kr. 160 pr. stk. ekskl. moms, som skal bestilles ved tilmelding på www.detfynskedyrskue.dk

 

Vagt

Der er vagt på pladsen om natten fra onsdag d. 13. juni 2018 til mandag morgen kl. 7.00 d. 18. juni 2018.

2 faste vagter med hundepatrulje går på pladsen fra kl. 21.00 til kl. 6.00. Portene er bemandet udenfor alm. åbningstid.

 

Flagning og andre aktiviteter

I standens afgrænsning, skal flagning udføres på en sådan måde, at det IKKE genere EL- ledninger eller nabostande.

 

Affaldshåndtering

Affald vil løbende, i åbningstiden og efter lukketid, blive samlet ind. Stil gerne affaldet ud, så det er synligt for hjælperne på pladsen.

 

Lodsedler

Lodsedler o.l. må ikke, uden tilladelse, sælges fra standene eller på pladsen.

 

Salg af mad og drikke

Salg af tilberedt mad og drikke kræver en særskilt tilladelse fra Det Fynske Dyrskue. Overtrædelse vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

 

Reklamering

Reklamer og præsentation må kun finde sted indenfor egen lejet stand. Højtaleranlæg etc. må ikke kunne genere naboudstillerne. Udstillere skal holde alle udstillingsgenstande indenfor den angivne stand. Løbesedler m.m. må kun uddeles fra egen stand.

 

Bilkørsel

Kørsel med bil på dyrskuepladsen, samt kørsel til og fra standene er forbudt i dyrskuets åbningstid.

 

Parkering

Parkering på dyrskuepladsen er forbudt uden parkeringskort. Der henvises til de gratis parkeringspladser for udstiller og deres personale udenfor dyrskuepladsens indgang øst.

 

Ansvar forbundet med udstillede materiel

Enhver risici for beskadigelse, forbundet med udstillede materiel, under og efter arrangementet bærer udstiller selv, her under f.eks. brand, tyveri, sandskade, forsendelse.

Udstillerne er ligeledes ansvarlig for evt. skader, der er påført personer, dyr eller genstande på grund af fejl eller forsømmelse fra udstillerens eller udstillerpersonalets side.

 

Overnatning på standene

Det er IKKE tilladt at overnatte på standen. Brandmyndighederne tillader ikke “spredt” overnatning udenfor det anviste campingområde.

 

Miljøskader

Udstillerne er ansvarlige for miljøskader forårsaget af f.eks. udslip fra tanke på traktorer, maskiner eller redskaber. En evt. hændelse skal omgående indberettes til sekretariatet ved indgang øst. I øvrigt er udstillerne under opstilling, udstilling og nedtagning forpligtet til at forhindre utilsigtet brug af udstillingsgenstande. Der henvises til bilaget om arbejdsmiljølovgivningen.

 

Brand- og redningsberedskab

Bemærk: Beredskabsinspektørens anvisninger skal altid efterkommes.

Udstillerne skal SELV medbringe ildslukkere.

Forsamlingstelte og huse på over 50 m2 og max. 150 personer skal godkendes af redningsberedskabet inden opstilling på pladsen. Såfremt der opstilles borde og stole i telte/huset, skal ansøgningen vedlægges en pladsfordelingsplan. Brug af åben ild (grill etc.) skal også godkendes af brandmyndigheder.

 

Det Fynske Dyrskues beredskabsmyndighed:

Beredskab Fyn

Aasumvej 35

5240 Odense Nø

Tlf.: 6551 1800

E-mail: bedredskabfyn@beredskabfyn.dk

 

Al færdsel på dyrskuepladsen

Al færdsel på dyrskuepladsen er på eget ansvar, og dyrskueledelsens anvisninger skal til enhver tid fuldt ud efterkommes. Dyrskuet påtager sig intet ansvar for de udstillede genstande eller for uheld eller forsinkelser ved forsendelserne, opstilling og nedtagning af de udstillede genstande.

 

Værnetingsaftale

Såfremt der opstår tvist mellem parterne i anledning af nærværende aftale, skal sagen afgøres ved Byretten i Odense.

Det Fynske Dyrskue forbeholder sig ret til ændringer af forstående regler.