Efter dyrskuet

Efter dyrskuet

Arbejdskort

Arbejdskort sendes til udstillerne og disse giver i udfyldt stand adgang til dyrskuepladsen for mandskab, der er beskæftiget med opstilling og nedtagning af stande i dagene før og efter dyrskuets afholdelse. I dyrskuedagene giver dette kort ikke adgang.

 

Nedtagning

Standene må først tages ned efter, søndag d. 17. juni 2018 kl. 16.00. Pladsen skal være ryddet senest torsdag d. 21. juni 2018, og udstillerne forpligtiger sig til at efterlade standen i rengjort og reetableret stand.

Der kan ydes hjælp til af- og pålæsning. Pris kr. 545 ekskl. moms pr. påbegyndt ½ time.

Alt affald lægges i de opstillede affaldscontainer.

 

Miljøskader

Udstillerne er ansvarlige for miljøskader forårsaget af f.eks. udslip fra tanke på traktorer, maskiner eller redskaber. En evt. hændelse skal omgående indberettes til sekretariatet ved indgang øst. I øvrigt er udstillerne under opstilling, udstilling og nedtagning forpligtet til at forhindre utilsigtet brug af udstillingsgenstande. Der henvises til bilaget om arbejdsmiljølovgivningen.

 

Brand- og redningsberedskab

Bemærk: Beredskabsinspektørens anvisninger skal altid efterkommes.

Udstillerne skal SELV medbringe ildslukkere.

Forsamlingstelte og huse på over 50 m2 og max. 150 personer skal godkendes af redningsberedskabet inden opstilling på pladsen. Såfremt der opstilles borde og stole i telte/huset, skal ansøgningen vedlægges en pladsfordelingsplan. Brug af åben ild (grill etc.) skal også godkendes af brandmyndigheder.

 

Det Fynske Dyrskues beredskabsmyndighed:

Beredskab Fyn

Aasumvej 35

5240 Odense Nø

Tlf.: 6551 1800

E-mail: beredskabfyn@beredskabfyn.dk

 

Al færdsel på dyrskuepladsen

Al færdsel på dyrskuepladsen er på eget ansvar, og dyrskueledelsens anvisninger skal til enhver tid fuldt ud efterkommes. Dyrskuet påtager sig intet ansvar for de udstillede genstande eller for uheld eller forsinkelser ved forsendelserne, opstilling og nedtagning af de udstillede genstande.

 

Værnetingsaftale

Såfremt der opstår tvist mellem parterne i anledning af nærværende aftale, skal sagen afgøres ved Byretten i Odense.

Det Fynske Dyrskue forbeholder sig ret til ændringer af forstående regler.