Lovgivning

Lovgivning

Udstillers pligter i henhold til arbejdsmiljølovgivningen.

 1. Ifølge arbejdsmiljølovens §§ 30 og 31 skal maskiner, redskaber eller anden teknisk anordning, som udstilles her i landet til salg, leje eller reklameøjemed, være forsynet med nødvendige beskyttelsesanordninger og i det hele frembyde betryggende sikkerhed mod sundhedsfare og ulykkestilfælde. Sådanne udstillede maskiner m.v. skal endvidere være forsynet med et skilt, der angiver fabrikantens navn og adresse samt for importerede maskiners vedkommende tillige importørens nav og adresse. De udstillede tekniske anordninger skal med andre ord opfylde de samme sikkerhedsmæssige krav, som stilles til disse ved salg, udlejning og udlån til brug.
 2. Hvis en udstiller ønsker at vise konstruktive detaljer, som er skjult af normal afskærmning, kan denne erstattes af en særlig udstillingsafskærmning, som er gennemsigtig. Eventuelt kan stillestående maskineri udstilles med aftaget skærm, når denne vises ved siden af maskinen.

Herudover er det i visse tilfælde nødvendigt at træffe foranstaltninger til publikums beskyttelse, som går videre end arbejdstilsynets normale krav under maskiners brug. Dette gælder såvel kørende som stillestående maskiner. Demonstration på udstillinger, dyrskuer og lignende af kørende maskiner skal forgå i indhegnet bane eller ring.

For så vidt angår holdende maskiner med maskineri i gang skal farlige arbejdsorganer, som ifølge deres art ikke kan afskærmes fuldstændigt, indhegnes. Som eksempel på, hvordan sådan indhegning skal foretages, kan nævnes demonstration af en holdende mejetærsker med skærebordet i gang eller en frontlæsse, hvor hævning og sænkning demonstreres.

For så vidt angår maskiner, som demonstreres stillestående, kan det være nødvendigt at blokere startsystemer og lignende for at hindre at publikum tilsigtet eller utilsigtet kan sætte maskineriet i gang. Som eksempler kan nævnes blokering af traktorens startsystem, således at utilsigtet start hindres, samt sikring ag frontlæssere og lignende, der udstilles med læsseren i hævet stilling, således at det hindres, at læsseren utilsigtet kan sænkes.

 1. Er en udstiller i tvivl om, hvilke sikkerhedsmæssige krav, der i henhold til arbejdsbeskyttelseslovgivningen stiller til den udstillede tekniske anordning, vil fornøden vejledning i så henseende kunne fås hos arbejdstilsynet stedlige tilsynskreds eller hos:Arbejdstilsynet
  Postboks 1228
  0900 København C
  tlf.: 7012 1288
  www.at.dk
 2. Opmærksomheden henledes på Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde. De i bekendtgørelsen indeholdte forbud mod at anvende mindreårige til arbejde med visse tekniske anlæg, hjælpemidler, stoffer og materiale og til visse arbejdsprocesser og arbejdsmetoder er også gældende på udstillinger og lignende